Tillämpning och tolkning
Dessa allmänna villkor tillsammans med Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god
advokatsed gäller för samtliga tjänster som tillhandahålls av Advokat Eninge AB
(”Eninge”).

Hänvisningar i dessa allmänna villkor till ”vi”, ”oss” eller ”vår” är till Eninge. Användandet av
”tjänster” sker i hänvisning till rådgivning samt andra tjänster inklusive dokument och andra
handlingar framarbetade av oss. Ett ”uppdrag” innefattar samtliga delar och aspekter av ärenden,
även om de innefattar flera instruktioner (oavsett om de ges vid ett eller flera tillfällen), inbegriper
flera rättsområden, föranleder separata fakturor, inbegriper flera juridiska eller fysiska personer och i
vilken tänkbar konstellation vi företräder sistnämnda.
Eventuella ”särskilda villkor” framgår av uppdragsbekräftelse eller annan handling.

Arvoden
Vår strävan är alltid att kunna tillhandahålla juridiska tjänster till konkurrenskraftiga arvoden. Vid
förfrågan kommer vi att förse er med en uppskattning av omfattningen och kostnaden, samt
beroende på uppdragets natur, nå en överenskommelse med er om en avtalad budget eller liknande
arvodesarrangemang för uppdraget. Arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande
skatter och kommer att debiteras enligt lag i den relevanta jurisdiktionen.
Våra arvoden överensstämmer alltid med de regler som utfärdats av respektive tillämpliga organ.
Följande faktorer påverkar den totala arvodeskostnaden:

1. Den utförda arbetstiden.
2. Den kompetens, skicklighet och erfarenhet uppdraget kräver.
3. Det totala värdebeloppet uppdraget sägs kunna omfatta.
4. Eventuella risker uppdraget medför Eninge.
5. Eventuell tidspress som påbjuds av uppdragets karaktär.
6. Det slutliga resultatet.

Vi reserverar oss för ytterligare kostnader som kan tänkas uppstå till följd av uppdragen, såsom resor
och andra utgifter. I normalfallet åtar vi oss kostnaderna temporärt och debiterar er först vid
uppdragets slutförande, men det kan uppstå situationer där vi kommer att be om förskott på
betalning av utgifter samt vidarebefordra aktuell faktura till er om särskilda skäl föreligger.
För det fall ni önskar kan ni få godkänna eventuella utlägg innan de åtas, överstigande 500 euro. En
sådan begäran skall göras vid uppdragets inledande karaktär, alternativt innan utläggen kommer till
er kännedom.

Fakturering
Om inget specifikt har avtalats mellan er och advokatbyrån, sker fakturering månadsvis genom att
sända er faktura genom e-post eller vanlig postväg. Vid önskan om fakturering via en tredje parts
faktureringssystem måste vi åtnjutas tillgång till villkoren för systemet för att kunna utföra en
bedömning om vi kan acceptera faktureringslösningen i fråga.
Vi bereder er möjlighet att begära preliminär fakturering för vårt arvode istället för fakturering av
nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden. I nämnda fall skall den slutliga fakturan för
uppdraget ange totalbeloppet för vårt arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av.
Om ej annat avtalats gäller 15 dagar som förfallodatum för fakturor efter fakturadatum.

Våra fakturor för nedlagt arbete kommer adresseras till er, i egenskap av klient. Ni finner förfallodag
på var faktura. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på utestående belopp från
förfallodagen till dess att betalningen är mottagen i enlighet med tillämplig lag.

Rapportering av momsregistreringsnummer
Av vad som följer av lagen är vi skyldiga i vissa fall att lämna information till skattemyndigheterna om
ert momsregistreringsnummer samt värdet av de tjänster som vi har tillhandahållit er. När ni väljer
att anlita advokatbyrån anses ni ha samtyckt till att vi lämnar sådan information i enlighet med
rådande lagstiftning.

Identifiering av klienter
Innan ett uppdrags påbörjan, måste vi enligt lag för särskilda ärenden kontrollera våra klienters
identitet och ägandeförhållanden samt tillskansa oss information om arten av och syftet med
ärendet. Förfarandet kan ske på så sätt att vi ber er om bland annat identitetshandlingar avseende er
och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget, för en juridisk person, för ytterligare
fysiska personer vilka innehar den yttersta kontrollen däröver samt information och dokumentation
vilka påvisar varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vår skyldighet gäller även i kontroll och
verifikation av den information som kommer oss tillhanda och förfarandet kan innebära att vi
inhämtar information ifrån externa källor. Samtlig information och dokumentation som vi inhämtat i
ovanstående syfte är vi skyldiga att behålla.

Det ankommer på oss enligt lag att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till
Finanspolisen. Vi är dessutom förhindrande enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger,
om att anmälan har gjorts eller kommer att göras till Finanspolisen. I vart fall misstanke om
penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, åtar vi oss att avböja eller frånträda uppdraget.
Vi kan ej hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de
skyldigheter såsom vi har uppfattat är förpliktigade oss enligt punkterna 4, 5.1 och 5.2.enligt lag.
Nya klienter kan komma att tillfrågas om referenser.

Personuppgifter
Advokatbyrån är personuppgiftsansvariga för personuppgifter vilka lämnas och inhämtas i samband
med uppdrag. Ansvaret gäller även de personuppgifter som i övrigt registrerats i samband med
förberedelse för eller administration av ett uppdrag. Kompletterande information gällande
personuppgifter kan komma att inhämtas från privata och offentliga register. Samtlig hantering och
behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
För mer information gällande hanteringen av era personuppgifter, vänligen se berört avsnitt på vår
hemsida ”www.advokateninge.se”.

Rådgivning
All vår rådgivning är anpassad till var klients enskilda fall. Rådgivningen utformas vartefter
uppdragets karaktär, de fakta som presenteras för oss samt de instruktioner ni ger oss. Det medför
att ni ej kan förlita er på och tillämpa rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda rådgivningen för
annat ändamål än det för vilken den lämnades. Vår rådgivning avser inte skatt eller möjliga
skattekonsekvenser om ej annat är avtalat. Vår rådgivning omfattar juridiska frågor för ert specifika
uppdrag. Matematiska uträkningar eller uttryckta uppfattningar och överväganden i frågor som ej

berör juridiken skall vi ej anses råda ansvar för. Ej heller för de konsekvenser som kan tänkas uppstå
till följd av icke-juridiska bedömningar.
Vi förbehåller oss rätten att endast lämna råd om rättsläget i de jurisdiktioner inom vilka vi är
verksamma. På begäran bistår vi er ändock gärna med att inhämta nödvändiga råd från jurister i
andra relevanta jurisdiktioner.

Samtliga råd vi lämnar i koppling till uppdragen är baserade på rättsläget vid den tidpunkten de
lämnas. Om ej annat avtalats, åtar vi oss inte förpliktelsen att uppdatera de råd vi lämnat med
hänsyn till efterkommande förändringar av rättsläget.
Vår rådgivning kan aldrig garantera ett visst utfall.

Ansvarsbegränsning
Vårt ansvar vad beträffar skador vilka ni vållats till följd av fel, försummelse eller avtalsbrott från vår
sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem gånger
arvodet för uppdraget i fråga och vad som de facto utbetalats under vår ansvarsförsäkring. Vi
accepterar inte någon skyldighet att utge viten.
Begränsning i enlighet med det belopp som anges i 8.1ovan gäller även för flera skador i vart fall de
orsakats av en och samma handling, genom underlåtenhet, av samma typ av handling eller
underlåtenhet. Det anförda gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom.
Vårt ansvar begränsas av den skada ni slutligen lider. Detta innebär bl.a. att ansvaret ska reduceras
med samtliga belopp som kan utfås enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats
för er eller enligt avtal eller skadelöshetsförbindelse där ni är part eller förmånstagare, om inte det är
oförenligt med ert avtal med en försäkringsgivare eller annan tredje part eller om era rättigheter
gentemot en försäkringsgivare eller tredje part inskränks på grund av detta. (ordagrant, vet inte hur
detta skall omskrivas?)

Med undantag för vad som anges ovani punkt 8.7 åtar vi oss inget ansvar gentemot en tilltänkt tredje
man på grund av hur ni använt dokument eller annan rådgivning med ursprung ifrån Eninge.
Fastställda tidpunkter eller föreslagna tidsramar för någon del av arbetet är ej ansvarigt bindande
ifrån vår sida om ej annat avtalats. Omständigheter utanför vår kontroll vilka medför försening i
påbörjandet av uppdrag eller möjlighet att fortsätta vårt arbete skall ej heller anses falla in under
ansvaret.

I vart fall vi åtagit oss att rådige om skatt eller möjliga skattekonsekvenser, omfattar inte vårt ansvar
för fel och försummelse de potentiella skatter som ni ådöms betala. Undantag gäller i vart fall det vid
tidpunkten för rådgivningen fanns en alternativ struktur eller metod för att uppnå ert kommersiella
mål utan ytterligare kostnader eller risker som helt skulle undvikit betalningen av dessa skatter.
Om vi, på begäran ingår avtal med er att tredje man kan förlita sig på dokument eller rådgivning som
framtagits av oss, utökar det ej vårt ansvarsområde. Tredje man kan aldrig få bättre rätt än vad ni
ursprungligt erhållit. Alla ersättningar som utgår till tredje man till följd av vårt ansvar reducerar i sin
tur vårt ansvar gentemot er vice versa. Vid särskilt avtal att en tredje man får lov att förlita sig på ett
dokument eller råd vi lämnat uppstår inget klientförhållande mellan oss och denne tredje man.
Föregående gäller även när vi på er begäran ställer ut utlåtande, intyg eller liknande till tredje man.
Oavsett vad som sagts tidigare i punkt 8ovan ersätter advokatbyrån gentemot er, alla skador
uppkomna genom uppsåt.

De angivna ansvarsbegränsningarna i dessa allmänna villkor, alternativt upprättade enligt separata
avtal, omfattar alla anställda på advokatbyrån, tidigare anställda som varit involverade i berörda
uppdrag, personer anlitade eller som har anlitats av advokatbyrån.

Samarbeten med rådgivare
Genom vår yrkeskarriär har advokatbyrån och dess anställda erhållit ett gediget nätverk av andra
rådgivare i Sverige och utomlands. Vi bistår er gärna i kontakten och anvisningarna med andra
rådgivare i specifika frågor. Dessa rådgivare skall anses oberoende av oss och vi avsäger oss allt
ansvar för rekommendationen till nämnda personer. Det innefattar även råden de ger, oavsett om de
ställs direkt till er eller via oss. Vi är oberoende av den potentiella debiteringen på grund av arvoden
eller kostnader de kan ställa till er.

Uppdrag att instruera rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegränsning för er
räkning. När vi åtar oss att instruera andra rådgivare kan vi, enligt överenskommelse med er, inhämta
offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Trots att vi ger möjlighet att
bistå er vid diskussioner med andra rådgivare, tar vi ej något ansvar för sådan offerter och/eller avtal.
Vid det fall att en extern rådgivares ansvar gentemot er anses mer begränsat än vårt ansvar skall
eventuellt ansvar som vi har gentemot er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med den
andre rådgivaren reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om
dennes ansvar gentemot er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren
skulle ha kunnat betala ersättningen till oss). Väldigt likt/identiskt med originalet.

Insiderförteckning
I vart fall ni anses utgöra en emittent som omfattas av skyldighet att upprätta en s.k.
insiderförteckning enligt artikel 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU) och vi genom
vårt uppdrag knutet till er får tillgång till insiderinformation rörande er eller finansiella instrument
tillhörandes er kommer vi, om underrättande har skett i enlighet med nedanstående, att upprätta en
insiderförteckning över de av advokatbyråns anställda som har tillgång till nämnda
insiderinformation. Genom att kontakta och anlita advokatbyrån skall ni anses ha samtyckt till att i
relevanta fall, omedelbart underrätta oss så fort ni är av bedömningen att särskild information vi har
tillgång till utgör insiderinformation med avseende på av er utgivna finansiella instrument eller
relaterade finansiella derivatinstrument.

Utan särskilt avtal med er kommer vi inte i annat fall än vad som uppges i 10.1föregående avsnitt
föra en förteckning över dem anställa som har tillgång till ett uppdrag kopplat till er. Förteckningen
kommer uteslutande endast beröra personer vilka är anställda av advokatbyrån med tillgång till
insiderinformationen.

Kommunikation
Kommunikation med våra klienter och övriga parter involverade i ett uppdrag sker på flera olika sätt,
t.ex. via internet och e-post. Var metod medför sina egna risker, vilka vi inte tar något ansvar för.
Önskar ni att sköta kommunikation på annat sätt tillmötesgår vi givetvis era behov.
Vi kan aldrig garantera att era meddelanden via digital väg når fram, därav rekommenderar vi er att
alltid följa upp prioriterade meddelanden via telefon, alternativt begära en bekräftelse att de nått
fram.

Immateriella rättigheter och sekretess
Det arbetsresultat som succesivt genereras genom våra uppdrag till klienter omfattas av upphovsrätt
och andra immateriella rättigheter. De tillhör oss, men ni har full nyttjanderätt att använda det
framarbetade materialet för de ändamål för vilka det tillhandahållits. Utan särskilt avtal har ni ej rätt
att för något dokument eller annat arbetsresultat ge allmän spridning eller använda i
marknadsföringsändamål.

I enlighet med tillämpliga regler om god advokatsed och dataskydd eller motsvarande i den relevanta
jurisdiktionen där vi är verksamma samt med egna lämpliga rutiner, skyddar vi den information som
ni lämnar till oss.

I det fall ni tillåter att vi anlitar eller samarbetar med andra rådgivare inom uppdraget, förbehåller vi
oss rätten att lämna ut material och övrig information vilka vi anser är relevanta och nödvändiga för
att rådgivaren skall kunna lämna råd och utföra tjänster för er på bästa möjliga sätt. Det innefattar
även material och övrig information vilken vi tillhandahållit till följd av åtgärder angivna i punkt
5.1. ovan.

Intressekonflikt
Genom att ha arbetat med många olika klienter kan en intressekonflikt uppstå i förhållande till en
annan klient än er. Inför varje uppdrag åtar vi oss att genomföra en kontroll av om intressekonflikt
föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed (eller motsvarande i relevant jurisdiktion).
Samtliga intressekonflikter är omöjliga att förutse. Vid en situation där kontroll har genomförts och
det sedan uppstår en omständighet vilken gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående
eller framtida uppdrag, strävar vi alltid efter att behandla vardera klient rättvist med beaktning av
tillämpliga regler om god advokatsed. Med nämnda i åtanke, är det av yttersta vikt att ni före och
under uppdraget förser oss med all information ni misstänker kan utgöra en faktisk eller potentiell
intressekonflikt.

Hantering av handlingar
Under den tid ett uppdrag anses s.k. levande, lagrar vi dokument och arbetsresultat vilka vi, ni eller
tredje man lagt fram. Förvaringen sker elektroniskt i ett byrågemensamt system i syfte att underlätta
och effektivisera arbetet med ert uppdrag.

Vid uppdrags avslutande väljer vi att bevara och/eller lagra digitalt i molnbaserad tjänst alla de
handlingar vi anser är relevanta som genererats i ett uppdrag. Uppdragets karaktär påverkar den tid
lagringen bedrivs. Tiden är aldrig mindre än de regler som stipulerats av det aktuella
advokatsamfundet.

Utan att annat särskilt avtalats, överlämnas originalhandlingar till er när uppdrag anses avslutade.
Skall det på er begäran översändas värdehandlingar sker det på er risk. Vi förbehåller oss rätten att
bevara kopior av dessa handlingar för vårt eget arkiv.

Förfarandet vid klagomål och krav mot oss
Vår eftersträvan är alltid att ni skall vara nöjda med våra tjänster. Vid det fall att ni är missnöjda eller
har klagomål åligger det er att underrätta oss så fort som möjligt. Ställer ni krav kommer vi att utreda
ert klagomål och i bästa möjliga mån försöka besvara de frågor ni kan tänkas ha.
Vad beträffar krav vilka har samband med rådgivning som någon anställd inom advokatbyrån har
försett er med, skall klagomålet framföras till oss så snart ni blivit varse om de omständigheter på
vilka kravet grundas. Kraven kan inte framställas senare än tolv månader efter det senare av:

1. Ifrån den dag då den sista fakturan kopplad till ert uppdrag och krav utställdes.
2. Ifrån den dag vilken de aktuella omständigheterna blev kända för er, alternativt, kunde ha
blivit kända för er.

Ett krav kan under inga som helst omständigheter framställas senare än 10 år efter det att avtalet
gällande rådgivningen inleddes.

Skulle kravet ifrån er baseras på tredje mans, skattemyndighetens eller annan myndighets krav mot
er, förbehåller vi oss rätten att bemöta, reglera samt förlika kravet för er räkning under den
förutsättningen att vi genom förfarandet behåller er skadelös. Väljer ni att reglera, träffa förlikning
eller vidtar någon övrig åtgärd avseende sådant krav utan att först inhämta vårt samtycke, kan vi ej
anses inneha något ansvar för kravet.

Om vi eller våra försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ett ställt krav ska ni,
som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot
tredje man genom överlåtelse eller subrogation. (ej ändrat något)

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att i framtiden ändra dessa villkor. Den senaste versionen finns alltid att
tillgå på vår hemsida ”www.advokateninge.se”. Kopia av den senaste versionen skickas till er på
begäran.

Olika språkversioner
De allmänna villkoren har tagits fram på svenska och engelska. För samtliga klienter vilka är bokförda
eller med hemvist i Sverige ska den svenska versionen gälla. För samtliga övriga klienter gäller den
engelska versionen. De engelska språktermer som används i villkoren skall tolkas utifrån svensk
juridisk tradition och lagstiftning.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa villkor och alla frågeställningar kring dem och alla frågeställningar som rör vårt/våra uppdrag
för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som härrör från eller har samband med dessa villkor eller
brott mot villkoren, uppsägning eller ogiltighet av villkoren, eventuella särskilda villkor för uppdraget
eller avseende någon fråga som rör vårt/våra uppdrag för er skall slutligt avgöras genom skiljedom
enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte
ska vara Karlskrona, Sverige.

För de klienter som under lämplig lagstiftning kan anses utgöra konsumenter finns möjlighet under
vissa förutsättningar att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. De prövar
arvodestvister och andra ekonomiska krav som kan tänkas ställas emot oss. För vidare information,
se ”www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden”.

Oavsett vad som sägs i punkt 18.2i avsnittet ovan, förbehåller vi oss rätten att väcka talan gällande
förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.